Aansprakelijkheid

Werken Leie & Schelde en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toeleveringen kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Werken Leie & Schelde en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Werken Leie & Schelde is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen ; en ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van de gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirect, incidentiele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze dienst, en dit zelf indien Werken Leie & Schelde gewaarschuwd werd voor zulke schade. Het is mogelijk dat Werken Leie & Schelde of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Werken Leie & Schelde is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden niet afdwingbaar zouden zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacy

Werken Leie en Schelde verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze website met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen. Mits toestemming van de klant zullen de gegevens verstrekt worden aan derde mits dit in functie is van de werking. 

 

Copyright - auteursrechten

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privégebruik. Teksten, foto's en tekeningen waarop auteursrecht geldt, kunnen enkel overgenomen worden mits ook de overname gebeurd van het auteursrecht. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten. Iedereen kan van op een andere website ook een link leggen naar deze website of naar individuele pagina's uit de website mits bronvermelding.